20171003_104448

Вътрешен одит: Конфликт на интереси при управлението на ВМА от проф. Николай Петров

Одитният доклад отдавна е депозиран в МО, има предложение проверка на нарушенията да направи прокуратурата. 7 месеца мълчание

 

Странно или не, но вече 7 месеца няма нито становище, нито реакция от прокуратурата или АДФИ за одитния доклад, направен от ревизори от дирекцията за вътрешен одит на МО на Военно-медицинска академия за периода 1.06.2014 – 31.01.2017 г. Началник на ВМА през този период основно е настоящия министър на здравеопазването проф. Николай Петров.

Одитът е подписан и потвъден от директора на дирекция „Вътрешен одит” – МО Славчо Златков. Резултатите от него са предоставени на възложителят – служебния министър на отбраната Стефан Янев. Предложението на одиторите е „във връзка с установените пропуски и нарушения на Закона за обществените поръчки и съмнения за индикатори за нередности, копие от доклада да се изпрати по компетентност на Агенция за държавна финансова инспекция и Военно-окръжна прокуратура. Последната информация относно съдбата на тази проверка е ,че е на разпореждане на ВАП. Според юристи даже да се установи конфликт на интереси и нарушения по отношение на сключване на договори и отдаване на площи санкцията вероятно ще е само административна.

Какво са установили одиторите:

Към 31.12. 2014 г. ВМА е имала просрочени задължения 95 823 288 лева. За одитния период са погасени голяма част от просрочените задължения, като остататъкът към края на 2016 г. е в размер на 14 100 971 лева. Просрочените задължения към дружества, доставчици на стоки и услуги в размер на 52 413 288 лева са прехвърлени чрез цесии на Българска банка за развитие. Задължението на ВМА към дружества кредитори е поето от ББР, като задължението на ВМА към банката е с падеж края на 2018 г, като за този период не се начисляват лихви и просрочие. С помощта на държавата и Постановление на МС 308 от 17.11.2016 г. на ББР са преведени 20 млн лева като дължим към края на 2018 г. остатък е над 32 млн лева. Одиторите изразяват съмнение за съществени рискове „ относно осигуряването на бюджетните разходи на ВМА за 2018 г.”

В резюмето на одиторския доклад следват констатации за нарушения на Закона за обществените поръчки и констатации за конфликт на интереси.

Първата и основна е, че ВМА сключва договор за „периодична доставка на остесинтезни средства за ортопедия и травматология, системи за протезиране, атероскопски консумативи и импланти за неврохирургия  по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната-София, Пловдив, Плевен, Слевен с сружество „Ортопедие-Инвескс”, регистрирано по ЗЗД. Дружеството е обединение между две фирми- „Ортопедие-БГ” и Инвекс-Трейдинг, АД. Общата стойност на договора е 1 117 731 лева с ДДС. Договорът е сключен, въпреки че дружеството не представя доказателства, че е надлежно регистрирано – липсват удостоверения за данъчна регистрация, БУЛСТАТ, поради което нама данни и за ЕИК, което е в нарушение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. При подобни неизправности всеки участник по ЗОП следва да бъде отстранен, констатират одиторите. Необходимите удостоверения не са предоставени при сключването на договора на 13 януари 2015 г.  В доклада си одиторите подчертават, че това нарушение не може да се третира като маловажен случай.

Допълнително е установено, че плащанията по договора не се осъществяват към дружеството „Ортопедие-Инвекс”, а по сметка на „Ортопедие-БГ” ЕООД, което е в нарушение на Правилника за прилагане на ЗОП. Изводът на одиторите е, че възложителят ВМА е допуснал нарушение на императивната разпоредба на Закона за обществените поръчки и неговия правилник, с което се нарушават обществени интереси от една страна и от друга се създават условия за нарушения и заобикаляне от изпълнителя на данъчното законодателство.
Възложителят – ВМА е заплатил дължмите по договора суми на споменатата фирма „Ортопедие БГ” и така още веднъж „потвърждава своето нарушение” на разпоредбите на ЗОП, констатират одиторите.

При проверка на двете фирми, участници в дружетвето „Ортопедие-Инвекс” стават ясни и други спорни обстоятелства.

  • На фирмата „Инвекс Трейдинг” АД е наложен запор, месец след сключване на договора с ВМА. Изпълнителят е бил длъжен да информира възложителя за всяка промяна в обстоятелствата, каквато представлява и запора на сметките на един от участниците в дружеството „Ортопедия-Инвекс”. Според одиторите липсват доказателства, че ВМА е информирана за това обстоятелство.
  • От друга страна, другата фирма в дружеството „Ортопедие-Инвекс”, „Ортопедие-БГ” е с отнет сертификат(ISO 9001) на 8.09.2016 г. Сертификатът е трябвало да бъде валиден до 17.08.2017 г.

Индикатори за свързани лица

Какво още откриват одиторите: Седалището и адресът на управление на „Ортопедие БГ” е в столичния кв. „Витоша” на ул. „21 век” 9. Управител е Павлинка Нецова, която е и едноличен собственик на рекламната фирма „МЕД Комюникейшън” ЕООД. Това дружество и „Ортопедие-Инвекс” са регистрирани на същия адрес. На този адрес е регистрирана и фирмата „РП ПР Консултинг”, представлявана от Ивелина Давидкова.

До 11.08, 2014 г. собствеик на капитала на тази фирма е Руслана Николаева Петрова, дъщеря на ген. проф. Николай Петров, настоящ министър на здравеопазването и бивш началник на ВМА.

Одиторите откриват в тези обстоятелства индикатори за свързани лица и наличие на конфликт на интереси. И категорично отправят препоръка за проверка на тези факти и обстоятества.

Други фрапиращи констатации в одитния доклад е за помещения във ВМА, дадени за частна практика на изявени лекари от същата болница. Както и за опорочени търгове за отдаване на площи на един и същи собственик на фирми, който участва с различни оферти и така се допуска манипулиране на крайната цена за отдаване под наем. Играта с различни фирми, контролирани от едно лице, в крайна сметка довежда до ощетяване на конкурентната среда, а спечелването на търга на ниската цена води до ощетяване на ВМА.

Стана дума за частната дейност на лекарите. Подтексът е ясен. Докато работят за държавната си заплата, практика и квалификация, насочват пациенти да си плащат в частните си практики в същата болница.

Одиторите са посочили примери за наематели на помещения във ВМА, медицински центрове на служители на болницата:

Например началници на отделенията в Клиника по функционална диагностика на нервната система на ВМА работят в МЦ”Неврология” ООД.

Началник на Клиника ”Обща окологична гинекология” е и упправител на МЦ”Гин Арт”. Управител на „Сърце 21” е пък началник на отделение в Клиниката по кардиология на Военна болница.

Началник на отделение в Клиниката по интензивно личение работи и в МЦ ”Ангио”.

В МЦ „Артро Арт” пък са събрани на частна практика началници от катедра „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия и началник на клиника по атроскопска травматология.

Спиред презенка на одиторите „съвместяването на служебните и частни дейности на лекари крие съществени рискаве” от неразграничаването на служебния и частния интерес.

Нищо против частната практика на лекарите. След като те са се доказали като добри специалисти естествено, че имат право да печелят от уменията и знанията си. Но ако имат и възможности и време да са напълно изрядни в държавната си работа.

FB Comments
Предишна публикация:
Миа Сантова
Миа Сантова пак лице на Нова Тв

Миа Сантова се завръща в новините на Нова телевизия като водещ на емисията в 16 часа. Тя ще се появи...

Grand kanion-mladost
Столичния „Младост“ и комплекс „Гранд Каньон“

Обществено обсъждане на проекта "Гранд Каньон" на "Гаранти Коза"-България организира столичната община Младост на 5 октомври в Търговския център на...

DOBREV1 5
Контра ПР: Деляне, не си отивай!

  Всякакви местни партийни организации на ГЕРБ от цялата страна, трудови и творчески колективи замолиха депутата от ГЕРБ, координатор на...

Затвори