Милена Дамянова, председател на парламентарната комисия за образование.
Милена Дамянова, председател на парламентарната комисия за образование.

От 2016-та: Общините дават образователни поръчки за устойчивото си развитие

Основно образование вече ще се завършва в VII, а не в VIII клас. Училищата ще имат правото сами да определят профилите и професиите, по които ще обучават, да съставят учебните си планове по класове, да разпределят учебната програма според потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разработват учебните програми в определени случаи.

Това предвиждат приетите текстове от новия закон за предучилищното и училищното образование с основен вносител бившият зам.-министър на образованието Милена Дамянова.

Законопроектът трябва да влезе в сила от учебната 2016/2017 г. в I, V и VIII клас.

Според новия закон частните училища и детски градини също могат да получават държавно финансиране при определени условия.

В детска градина, и по новия закон, ще се постъпва от 3-годишна възраст, като се допуска приемането и на 2-годишни деца. В детската градина може да се разкриват яслени групи за деца от 10 месеца до 3 г. Децата ще се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, утвърдени от министрите на здравеопазването и образованието.

Законът позволява задължителните предучилищни групи, да са не само в детските градини, а и в училищата при спазване на условията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на стандарта за физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.

В Центровете за подкрепа на личностното развитие ще се организират дейности, подкрепящи приобщаването на децата в сътрудничество с учители от училището им. Там няма да може да се завършва клас, етап или степен, нито да се придобива професионална квалификация.

Специализираните обслужващи звена са институции за изпълнението и популяризирането на дейности, свързани с реализиране на образователните политики и с информационно-техническото осигуряване на системата на предучилищното и училищното образование.

Законът дава значителна автономия на детските градини, центровете и училищата. Те сами ще могат да определят свои политики за развитие, да разписват собствени правилници, да избират организацията, методите и средствата на обучение с цел осигуряване на качествено образование, да определят свои символи, ритуали и униформено облекло, да участват в международни образователни програми и проекти.

Автономията на училищата включва и правото да определят профилите и професиите, както и самостоятелно да избират и съставят свои учебни планове за съответния клас, да разпределят учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разработват учебните програми в някои случаи.

Една от големите промени е в структурата на училищното образование.

По вид те ще са специализирани и неспециализирани, а според етапа или степента на образованието неспециализираните ще са:

  1. Начални (І-ІV клас включително), както и сега;

 

  1. Основни (І-VІІ клас включително), като тук основното образование ще се завършва с година по-рано от сега;
  2. Гимназии (VІІІ-ХІІ клас включително);

 

  1. Обединени (І-Х клас включително) – сега няма такъв вид училища, а създаването им цели осигуряване на възможността учениците да завършват средното си образование още в X клас и да излизат с диплома, която обаче не им дава право да кандидатстват в университет;

 

  1. средни (І-ХІІ, V-ХІІ включително).

 

Според съдържанието на подготовката гимназиите, както и сега, ще са профилирани и професионални, като последните вече ще могат да бъдат не задължително държавни, а и общински, когато обучават по професии, значими за устойчивото развитие на общината.

Неспециализираните училища пък ще могат да бъдат обявявани за иновативни с решение на министъра на образованието или за училища с национално значение с решение на Министерски съвет. В този случай те ще се преобразуват от общински в държавни.

Иновативни, по смисъла на закона, означава училища, които „разработват и въвеждат елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението“ или „организират по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове“. Критериите ще бъдат разписани в държавен образователен стандарт.

Неспециализираните училища ще имат право самостоятелно да определят организацията на обучението, учебните предмети, да разработват учебните планове и учебните програми.

Специализираните училища ще са: спортни (V-ХІІ клас включително); по културата (І-ХІІ или V-XII или VІІІ-ХІІ клас включително); по изкуствата (І-ХІІ, V-ХІІ клас или VІІІ-ХІІ клас включително); духовни училища (VІІІ-ХІІ клас включително).

Спортните училища ще са държавни или общински, а тези по културата и изкуствата – държавни.

Специализираните училища също могат да бъдат обявени за иновативни.

FB Comments
Предишна публикация:
Lavrov-POTOK
Русия никога не е крила военното си присъствие в Сирия

Русия никога не е крила военното си присъствие в Сирия. Никога не сме пазили в тайна военното си присъствие в...

Kadiev
Кадиев сяда до Баракова

Парламентарната група на БСП реши да изключи Георги Кадиев. Социалистите взеха решението единодушно с 37 гласа. Така обявилият кандидатурата си...

meglena_kuneva_btpp
Кунева: Обща миграционна политика на ЕС е в полза на България

Изграждането на силна обща миграционна политика на ЕС е в полза на България. Ние сме страна на преден пост на...

Затвори